PROJEKTER

Som en forening, der dækker hele Syddjurs Kommune, har BLIS den grundholdning, at vi i videst muligt omfang ønsker at samarbejde med lokale aktører i spørgsmål om kulturlandskabet og den faste kulturarv, og projekter i relation hertil. BLIS er ofte initiativtager og indbyder lokalforeninger til samarbejde om konkrete tiltag i forbindelse med kulturarven eller er sam-arbejdspartner på mange af lokalforeningernes initiativer.