BLIS

SAMARBEJDSPARTNERE

Som en forening, der dækker hele Syddjurs Kommune, har BLIS har den grundholdning, at vi i videst muligt omfang ønsker at samarbejde med lokale aktører i spørgsmål om kulturlandskabet og den faste kulturarv. BLIS er ofte initiativtager og indbyder fx. Distriktsråd, Lokalråd eller Lokalarkiver til sam-arbejde om konkrete tiltag, eller vi byder os til som samarbejdspartner på deres initiativer. Når en aktivitet eller et projekt er sat på skinner, kan vi fri-gøre os til gavn for nye initiativer andre steder i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune

BLIS har siden stiftelsen i 2007 samarbejdet med Syddjurs kommune og gennem årene udviklet et tæt og konstruktivt samarbejde med både forvaltningen og det politisk niveau. Såvel BLIS som Kommunen har med gensidig involvering taget en række initiativer af oplysende og formidlende karakter med henblik på at fremme forståelsen for kulturarvens betydning og potentiale. I 2008 fremsatte vi forslag om oprettelse af et Bygnings-bevaringsråd og har målrettet arbejdet for realisering af dette forslag, der blev en realitet i 2014 med oprettelse af Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune. Bevaringsrådets arbejdsfelt, ansvar og kompetence er dog reduceret noget i forhold til det ønskelige.

Museum Østjylland

BLIS har et mangeårigt og frugtbart samarbejde med Museum Østjylland, Ebeltoft Afdeling. I sager om bevaring og nedrivning af kulturarv af særlig stor betydning drøftes sagerne ofte med museumsoverinspektør Jakob Vedsted og museumsinspektør Lea Møller, ligesom der samarbejdes om formidlings- og oplysningsaktiviteter.

Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn

BLIS har tæt kontakt til Museumsforeningen og har eksempelvis haft et samarbejde om udvikling af industrimindet, Kalkovnene i Birkesig. Foreningerne holder hinanden orienteret om arrangementer og drøfter kulturarvsspørgsmål af særlig interesse i Ebeltoft.

Distriktsrådene

BLIS har gennem årene været i kontakt med de fleste af Kommunens distrikts- og lokalråd, ligesom der er gennemført byvandringer og andre aktiviteter i samarbejde med distriktsrådene. I Ebeltoft har BLIS igangsat et forskønnelsesprojekt, som videreføres af Ebeltoft Distriktsråd med BLIS som faglig rådgiver. Det er en del af BLIS’ mission at stille sig til rådighed som rådgiver i kulturarvsspørgsmål i det omfang det er muligt.

Lokalarkiverne

BLIS ser lokalarkiverne som vigtige samarbejdspartnere, som kan bidrage med viden og dokumentation om den lokale kulturarv, når der skal laves høringssvar, byvandringer eller andre formidlingsaktiviteter. Vi vil her nævne samarbejdet gennem flere år med Lokalhistorisk Arkiv, Rønde om arrangementerne med foredrag i forbindelse med Vilfred Friborg Hansen bogudgivelser.