BLIS

HØRINGSSVAR OG UDVALGSAFGØRELSER

BLIS forholder sig aktivt til det omgivende samfund og afgiver løbende høringssvar, når der er mulighed for det i relation til spørgsmål om kulturland-skabet og den faste kulturarv i Syddjurs Kommune. Vi afgiver således hø-ringssvar vedrørende Kommunestrategiplaner og Kommuneplaner ligesom vi afgiver høringssvar vedrørende Nationalpark Mols Bjerge.

Gennem medlemskab af Landsforeningen er BLIS høringsberettiget i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, ligesom BLIS gennem Landsfor-eningen kan rejse sager om fredning af  bygninger og kulturmiljøer.

Antallet af sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger er svingende, men med en stigende  tendens. I årene 2008 til 2018 har BLIS afgivet op mod 60 høringssvar, de fleste i relation til ansøgning om dispensation til nedriv-ning af bevaringsværdige bygninger. I de fleste af disse sager, har vi gjort indsigelse og anbefalet bevaring, men på trods heraf har Kommunen dispen-seret og bygningerne er revet ned. BLIS mener, der behov for at forvalte kul-turarven med større omhu og har anbefalet Kommunen at holde igen med at give nedrivningstilladelser og i stedet for satse på at rådgive og motivere an-søgerne til at bevare deres ejendomme.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016