ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRISEN

KOMMISSORIUM

Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen i Syddjurs Kommune

Formål
Formålet med Syddjurs Kommunes og Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur Syddjurs’ Arkitektur- og bevaringspris er at fremme og påskønne tiltag, der medvirker til at bevare og udnytte værdierne og potentialet inden for bygnings- og landskabskulturen i Kommunen, for derved at skabe størst mulig opmærksomhed om kulturarvens og arkitekturens betydning som rammen om det gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme i en levende og mangfoldig kommune

Emner til Arkitektur- og bevaringsprisen
Komitéen kan tildele præmie for projekter, som er særlig vellykkede og færdiggjort inden for de seneste tre år. Projekterne kan omfatte bevaring af bygninger, kulturmiljøer, kulturhistoriske spor samt nye bygninger, restaurering, ombygninger, tilbygninger, byrum, bydesign og landskabsanlæg.

Udvælgelseskriterier
Arkitektur- og bevaringsprisen kan tildeles, såfremt det indstillede emne opfylder flere af følgende kriterier:

 • Indlevelse i stedet, funktionen og omgivelserne
 • Høj arkitektonisk kvalitet
 • Udgør et bygget miljø, et anlæg eller kulturmiljø, der skaber æstetiske og trygge rammer om det gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme
 • Bevarer og udnytter kulturarvens potentiale med respekt for de bærende bevarings-værdier og nutidigt liv.
 • Demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj faglig kvalitet i udførelsen
 • Bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift

Arkitektur- og bevaringsprisen
Bronzeplakette med årstal, Syddjurs kommunevåben og BLIS logo samt diplom og hædrende omtale.

Præmieringsarrangement
Arkitektur- og bevaringsprisen uddeles, såfremt et projekt (evt. flere) er fundet værdigt, ved et offentligt arrangement den 1. oktober – Arkitekturens Dag. BLIS indkalder i foråret emner i samarbejde med Kommunens forvaltning efter aftalte retningslinjer.

Komitéens sammensætning og opgave
Komitéens sammensætning:

 • Udvalgsformanden for PUK.
 • Direktøren for Plan, udvikling, kultur, byggeri.
 • BLIS udpeger en repræsentant fra egen bestyrelse
 • Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn og lokalarkiverne i Syddjurs Kommune udpeger en fælles repræsentant.
 • Syddjurs Kommune og BLIS udpeger en akademisk arkitekt med bopæl i Kommunen.

De tre poster med udpegede medlemmer genbesættes hvert fjerde år, og Komitéen konstituerer sig efterfølgende med formand og næstformand.  Afgår et udpeget medlem i funktionsperioden udpeger den berettigede organisation et nyt medlem for en ny 4 års periode. Der udarbejdes en forretningsorden. Komitéen udvælger hvert år - hvis muligt - et eller flere projekter til præmiering. I samarbejde med Komitéen tilrettelægger BLIS indstillingskampagne og præmieringsarrangement med administrativ bistand fra og koordinering med Plan, udvikling, kulturafdelingen.

Revideret 14.01.2016 
Oplæg fra Udvalget for Arkitektur- og Bevaringspris vedtaget af bestyrelsen for BLIS.