GENERALFORSAMLING 2015

25. FEBRUAR 2015

GENERALFORSAMLING 2015

Dagsorden ifølge vedtægter. Har du et forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal dette i skriftlig form være formanden i hænde senest den 27. februar 2016.

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsen rettidig i skriftlig form. 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleant

Følgende er på valg til Bestyrelsen

  • Anne-Mette Skifter Nielsen,
  • Geert Hallberg
  • Kaj Tipsmark
  • Poul Erik Bærentzen 
  • Hans Grøn

Alle er villige til genvalg. Jørgen Wickmann Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges et nyt medlem for 1 år.

Følgende er på valg som supleant

  • Lars Lund 

Lars er villig til genvalg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jakob Vedsted er på valg som revisor og er villig til genvalg. Niels Jørgen Rasmussen er på valg som suppleant og er villig til genvalg.

8. Eventuelt