KOLINDSUND

BLIS OG KOLINDSUND

Gennem tiden har været mange forskellige forslag til, hvordan en genskabelse kunne føres ud i livet, senest i 2013 hvor Kolindsunds Venner har samarbejdet med Arkitektskolen Aarhus og Katolieke Universiteit Leuven om Projekt Kolindsund | Ny Natur, hvor arkitektstuderende fra de to læreanstalter har arbejdet koncentreret om, hvordan en gendannet Kolindsund og dets opland vil kunne udformes ud fra en betragtning om natur i det urbane landskab, beskrevet i to forskellige scenarier.

BLIS fulgte med interesse Arkitektskolens projekter til genskabelse af Kolindsund og besøgte udstillingen i Kulturhuset pavillonen i Grenaa, hvor projekterne blev præsenteret. Forslagene er spændende og interessante og de unge arkitektstuderende er enormt dygtige på deres felt.

Vi mener dog, at begge arkitektteams har overset, eller måske fravalgt, det mest natur-lige og hensigtsmæssige udgangspunkt for genskabelse af Kolindsund.

BLIS mener, at Kolindsund skal føres tilbage til naturen, så tæt på den oprindelige naturs udgangspunkt som muligt. Dette kan ske ved at skabe et naturligt sund med vandspejlet liggende så tæt på havets overflade som muligt i kote 0,0 meter til 0,5 meter over havet. Det betyder at både nord- og sydkanalen nedlægges og alle vandløbene fra ådalene og engene omkring åerne føres tilbage til deres naturlige løb og afvander det omkringliggende landskab naturligt til sundet. De omkringliggende enge og vådområder bør ryddes for bevoksning og afgræsses. Herved vil både dyre- og planteliv i og omkring sundet få mulighed for at genfinde en naturlig balance.

Vi mener, det er forkert at bevare nordkanalen primært af hensyn til sportsfiskeriet her, ligesom vi heller ikke mener, at man skal etablere andre former for produktion i sundet i form af vandhaver med flydende urtebede eller lign. Der vil under alle omstændigheder fortsat være gode muligheder for lystfiskeri i et genskabt Kolindsund.

Det må være naturen man skal priotere, ellers kan man med lige så god ret bevare landbruget i sundet. Kolindsund er jo også smukt som landbrugsland.

Et andet vigtigt element er at tilføre Djursland merværdi i form af ny bosætning ved sundet. Helårsbebyggelser kan placeres i tilknytning til de eksisterende bysamfund i Kolind og i Ryomgård. Helårs- og ferieboliger kan placeres i tilknytning til landsbyerne, ved gårdene og som vejbebyggelser på begge sider af sundet.  Nye bebyggelser bør ligge i skråningszonerne omkring sundet, 8-10 meter over sundets vandspejl svarende til kote 8-10 meter over havet. En sådan placering af bebyggelser på skråningerne vil forstærke den landskabelige oplevelse i forhold til sundets vandspejl.

I betragtning af de forventede havstigninger på 2 til 5 meter, måske mere, hvis isen ved polerne helt forsvinder, er det ikke fornuftigt at placere nye bebyggelser helt nede ved vandet på lave diger, som det foreslås i Arkitektskolen Aarhus´s skitse.  Nye småskove og beplantninger på udvalgte skrænter og højtliggende steder omkring sundet vil sammen med de nye bebyggelser kunne blive attraktive levesteder både for mennesker og dyr. 

Sådanne nye bosætningsmuligheder ved et genskabt Kolindsund har for øvrigt den klare fordel, at ligge tæt på den kommende letbane fra Grenaa til Aarhus. Ved genskabelse af Kolindsund tilføres flere byer i Midtdjurs området, Thorsager, Ryomgård og Kolind en merværdi/herlighedsværdi, som sammenholdt med en effektiv kollektiv trafikbetjening via letbane vil gøre det attraktivt at bosætte sig her. I tid og omkostninger formentlig lige så attraktivt som at bo i Kalø Vig området.

Ved sideløbende at indtænke mulighederne for bosætning omkring Kolindsund i planstrategien og kommuneplanen, kan man formentlig både give hele naturen tilbage til området og skabe rum og interesse for en bosætning, som ellers vil ske mere massivt i Kaløvig området. En ekstra gevinst er at man undgår at tære for hårdt på de sårbare naturværdier i Kalø Vig området.

I BLIS håber vi, at Djursland kommunerne målrettet arbejder videre med visionen om at genskabe Kolindsund og snarest nedsætter en projektgruppe bestående af biologer, ingeniører, med forstand på hydrologi samt geologer, landskabsarkitekter og arkitekter, som skal have til opgave at udarbejde et projektforslag til genskabelse af Kolindsund på naturens præmisser. 

BLIS gør opmærksom på, at vi finder det helt naturligt og nødvendigt, at Kommunerne og andre interessenter sikrer, at de umiddelbart mest berørte interessenter, lodsejerne i Kolindsund, inddrages i det kommende arbejde med at afdække potentialet i og mulighederne for at genskabe Kolindsund.